اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر امیر حسین یاوری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی

s.adinvandgmail.com

مدیر اجرایی

امیر هوشنگ استیری

رئیس اداره دانشی دفتر تحقیقات کاربردی فاتب

research.fatebgmail.com

کارشناس نشریه

محمد حیاتی

کارشناس اداره دانشی

research.fatebgmail.com

ویراستار ارشد

محمد قلی زاده سلطان آبادی

علوم ارتباطات - مدیریت رسانه دانشجوی دکترای علوم ارتباطات

civilica.com/p/272846
m.gholizadeh149gmail.com

اعضای هیات تحریریه

اکبر استرکی

هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

aestarkigmail.com

جعفر رجبلو

عضو مرکز مطالعات راهبردی ناجا

j.rajablooyahoo.com

امیر فلاح نژاد مجرد

مربی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

amirfalah.sportgmail.com

علی ناصری

معاون نظارت خانه روانشناسان ایران

research.fatebgmail.com

ویراستار انگلیسی

زهرا طالبی

مترجمی زبان انگلیسی ویراستار انگلیسی

ryhanymhmd71gmail.com

سیاوش ریاضی

کارشناس اداره دانشی

research.fatebgmail.com