دوره و شماره: دوره 1391، شماره 14، پاییز 1391 
1. بررسی رابطه توانمندی مدیریتی رؤسای کلانتری‌های تهران بزرگ و پیشگیری از جرم

صفحه 7-35

دکتر محمدجواد کاملی، دکتر حسن مصطفی‌نژاد، محمدرضا جعفری‌خیرخواه