دوره و شماره: دوره 14، شماره 48، پاییز 1400، صفحه 1-160 
5. تبیین نظارت قانونی بر متصدیان انتقال محتوا در فضای مجازی

صفحه 111-136

همایون علی حسینی؛ حمیدرضا علی‌کرمی؛ رسول احمدی فر