بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان حفاظت از شخصیت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت انتظامی

چکیده

 اشتغال انسان به یک حرفه یا شغل خاص علاوه بر منافع ارزشمند متعددی که دارد مانند تامین نیازهای مالی و روحی، می‌تواند معضلاتی نیز به همراه داشته باشد، از جمله اینکه به منبع عمده فشار روانی تبدیل گردد. مشاغلی که از حساسیت و استرس بیشتری برخوردار هستند بالطبع فشار و خستگی روحی بیشتری را نیز به همراه خواهند داشت. حرفه حفاظت از شخصیت‌ها از جمله این مشاغل است. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی جزئیات تاثیر حرفه حفاظت از شخصیت‌ها بر کارکنان شاغل در حرفه آن بررسی شده است. هدف از این تحقیق شناخت میزان ابعاد مختلف فرسودگی شغلی کارکنان حفاظت از شخصیت‌ها است. بنابراین پرسش‌نامه استاندارد شده ای میان شاغلین حرفه حفاظت از شخصیت‌ها توزیع شد تا با بررسی شرایط کاری و روحی محافظین، میزان فرسودگی شغلی این افراد سنجیده شود.
پس از تکمیل و جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها آزمون‌های آماری مختلف برای اعتبار سنجی و تعیین روایی و پایایی نتایج مورد استفاده قرار گرفتند. در تحقیق حاضر، پایایی پرسش‌نامه به روش پیش آزمون[1] سنجیده شد. بدین ترتیب که پس از انجام یک پیش آزمون به تعداد 25 نفر و با استفاده از نرم افزار SPSS و با استفاده از تکنیک آلفای کرونباخ برآورد پایایی گردید که ضریب محاسبه شده برابر 72 % مبین پایایی پرسش‌نامه است.
نتایج بررسی این تحقیق نشان داد که میانگین کسب شده پاسخگویان در مورد فرسودگی شغلی در بعد فراوانی (0/826) و بعد شدت (0/996) بیشتر از میانگین نظری می‌باشد. آزمون t تک نمونه‌ای نیز نشان داد که بین میانگین نظری و میانگین تجربی در هر دو بعد فرسودگی شغلی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. در واقع میزان فرسودگی در کارکنان حفاظت از شخصیت‌ها در بعد شدت و فراوانی کمتر از حد متوسط بود.
به نظر می‌رسد عوامل مدیریت، فردی و سازمانی به نحو مطلوبی در سازمان حفاظت از شخصیت‌ها در جریان است، به همین دلیل فرسودگی شغلی پایین را مشاهده می‌کنیم.[1] . Pretest

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the rate of burnout of personnel protection personnel

نویسنده [English]

  • mohsen sepehrinia
Head of the Personnel Protection Unit
چکیده [English]

The employment of a particular profession or occupation, in addition to the many valuable benefits, such as financial and emotional needs, it can also cause problems, including how to become a major source of stress. Occupations that are more sensitive to stress and therefore more psychological pressure and fatigue also will be associated. Protection professional character of these businesses. In this study, we have tried to use descriptive - survey details the impact on the character of the conservation profession professional staff that will be investigated. The purpose of this study was to understand the different dimensions of job burnout is to protect the character. In this context, we applied two standard questionnaires were distributed among Practitioners protection of the characters to examine working conditions and mental guards, they measured levels of burnout. After completing the questionnaire and collect various statistical tests to validate and determine the validity and reliability of the results were used. In this study, reliability was measured by the test. Thus, after a pre-test to 25 people using SPSS software and techniques using Cronbach's alpha coefficient was calculated to estimate the reliability of which 72% is indicative of reliability. The results of this study showed that respondents' scores on burnout in the frequency (0/826) and intensity (0/996) is no more than average. One-sample t-test showed that between theoretical and experimental mean there were no significant differences in both dimensions of burnout. In fact, the deterioration in the protection of employees in the intensity and frequency of the characters was less than average. It seems that the management of individual and organizational favorably on the protection of the characters is going on, why we see lower burout

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupational Barnout
  • body Guard
  • depression
  • Individual Success
  • Depers Onlaization
  • Protectee