بررسی عوامل مؤثر اجتماعی و خانوادگی در بزهکاری اطفال و راهکارهای پیشگیری از آن

نویسندگان

چکیده

در ابتدا برای روشن شدن موضوع باید به تعریف بعضی مفاهیم مهم در بحث پرداخته شود؛ بر همین اساس، در اصلاح بزه عبارت میباشد از: سرکشی فرد در مقابل اراده اجتماع که به وسیله هنجارها و مقررات تعیین شده است. بنابراین، بزهکار کسی میباشد که مرتکب عملی میشود که بنابر قانون برای آن مجازاتی معین شده است. از نظر روانشناسان، گروه بزهکار در شمار یکی از گروه های متنوع ناسازگاران اجتماعی می باشد و این گروه از منظرحقوق ­دانان کسانی هستند که به انجام دادن هر فعل یا ترک فعلی که برابر قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، دست می یازند (نعمتی رضایی، 1385، ص 7). امروزه، نسل جوان و بهویژه نوجوانان که قسمت اعظم جمعیت هر کشور را تشکیل میدهند، بیش از همه سطوح سنی مورد توجه و عنایت کارشناسان اجتماعی، روانشناسان، روانپزشکان، جرم شناسان و سرانجام، متفکران علوم تربیتی قرار دارند و بیشترین مطالعات و تحقیق هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت میگیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص متمرکز و مصروف بازیافت عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنی است. شاید مهمترین دلیل توجه خاص متخصصان و اندیشمندان علوم مختلف انسانی به این امر در درجه اول نقش مؤثری باشد که جوانان و نوجوانان در ساختار آینده هر جامعه دارند و در درجه دوم، اکثریت نسبی تعداد این افراد نسبت به گروههای سنی بالاتر است، بهخصوص که غفلت از این نسل مصیبت های بزرگی را متوجه جامعه مینماید و موجب اضمحلال و فرو ریختن نظام اجتماعی و گسیختگی شیرازه قوام یک یا چند نسل متوالی میگردد. بر اساس آنچه گفته شد، بزهکاری اطفال عبارت است از جرایم کم اهمیتی که چون معمولاً افراد سنین پایین جامعه مرتکب این نوع جرایم میشوند، به نظر می رسد در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتر از واژه مجرمیت باشد. با یک تعریف ساده میتوان گفت، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن 18سالگی، مرتکب جرم میشود. بنابراین، در این تحقیق بر آن شده ایم که انگیزه ها و علل مهم و آفات مؤثر اجتماعی و خانوادگی در خصوص بزهکاری اطفال را بررسی نماییم تا پس از بررسی عوامل زمینه ساز جرم در بافت خانواده و شناسایی کج کارکردی ها و بد عملکردی خانواده، به ارائه ی راهکارهایی برای پیشگیری و آموزش آنها در خصوص کم کردن بزهکاری اطفال بپردازیم تا علاوه بر کاهش جمعیت مجرمان کم سن و سال کشور، از تنش های موجود در جامعه و تأثیر روانی رفتار نوجوانان بر سایر افراد همسن و سال خود از تحمیل هزینه به جامعه جلوگیری گردد تا از جامعه ای سالمتر و کم تنش برخوردار شویم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of effective socials and familial reasons in childcrimes

نویسندگان [English]

  • Saleh Zavare
  • Pooria Azizi
چکیده [English]

At the first, this is important to describe some definitions. Hence, crime is insubordination of people in social that defining by laws. Therefore, criminal is a person that do a series of behave with punishment. Based on physiological ideas the criminals groups are in various social no manners and based on lawyers ideas criminals are persons that do every behave.with punishment Today, young and juvenile people that forming important parts of social in our country are in investigations by socialists, physiologists, psychiatrists criminologists educational scientists and most of the investigations are .base on social structures that focused on correction of criminals Probably, attention of scientists on these groups is depending on important role in future of socials and majority of juveniles and young people. Inattention to these groups have many problems to our socials and done.of principals of socials occur so Based on reported definitions and descriptions, criminal of child is semi important crimes (according to age). Subsequently, the word of crime isn’t .correct to child. Therefore, criminal child are less than 18 years old In this investigation focused on motives, important reasons and result of child .criminals in social and family and then presented methods to reduce of it

کلیدواژه‌ها [English]

  • children
  • child criminal
  • Crime
  • crime in family
  • child law
  • social.divergence