تأثیر گشت های انتظامی یگان امداد بر احساس امنیت شهروندان تهران بزرگ

نویسندگان

چکیده

احساس امنیت، لازمة بقا و ثبات هر نظام سیاسی و اجتماعی است و دولت ها برای تأمین آن، وقت و
امکانات وسیعی صرف م یکنند که ب هعنوان حقوق شهروندی شهروندان مطرح است و درنهایت برآیند
مجموعة تعامل ها و نیز تعاون بین اجزای مختلف نظام اجتماعی کشور می باشد. امروزه، نقش و اهمیت
احساس امنیت در کشور را بسترساز و پیش نیاز رشد و شکوفایی هر گونه پیشرفت و توسعه م یدانند.
احساس امنیت پدیده ای روا نشناختی اجتماعی می باشد که دارای ابعاد گوناگونی از تجربه های
مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی بوده است که افراد به صورت های
مختلف آن را تجربه می کنند. بررسی های انجام شده نشان م یدهد در برخی کشورها افزایش
بزهکاری، عدم پایش مجرمان و ناکارآمدی نیروهای پلیس به فقدان احساس امنیت نسبی
منجر می گردد و درنهایت موجب کاهش کارایی افراد جامعه م یشود. یکی از عوامل مؤثر بر
میزان احساس امنیت در جامعه، میزان اطمینان شهروندان از توانایی های پلیس، مجهز بودن به
تجهیزات روز دنیا و سرعت عملکرد آنها در مواقع ضروری به ویژه هنگام بروز ناامنی است که این
عمل با حضور ب هموقع گش تهای انتظامی ب هویژه گشت-های یگان امداد می باشد.
این پژوهش به بررسی میزان تأثیر گشت های انتظامی یگان امداد بر احساس امنیت شهروندان پرداخته
است که از حیث هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی می باشد. جامعة آماری پژوهش،
و روش » کوکران « شهروندان منطقة 22 تهران به تعداد 650 نفر بوده و جامعه نمونه با استفاده از فرمول
نمونه گیری تصادفی ساده متناسب با حجم، تعداد 242 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شده اند.
ابزار سنجش پژوهش، پرسش نامه پژوهشگرساخته بود که روایی محتوایی پرسش نامه به تأیید استادان
و صاحب نظران رسید و برای پایایی آن از الفای کرونباخ استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که
شهروندان هنوز به حضور محسوس پلیس تمایل دارند با این تصور که در دسترس بودن پلیس، ب هویژه
گشت های انتظامی یگان امداد، در مواقع لزوم، احساس امنیت و آرامش بیشتری برایشان در پی دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

sss

نویسندگان [English]

  • Ahmad Negahban
  • Amir Fallah
چکیده [English]

Sense of security,is a prerequisite for the survival and stability of any political and social systems, and governments to ensure that time and resources spent vast virgin raised that into account as the civil rights of citizens and ultimately itis the outcome of interaction and cooperation between different parts of the social system of the country.Now a days the role and importance of the sense of security in the country is known asbasical and prerequisites for any.development Sense of security is a social-psychological phenomenon, that has variousaspects of direct and indirect experience of the conditions and the environment in which people experience it in different ways. Studies show that in some countries, increasing the guilt, loss of control of criminals and police inefficiency has led to a lack of feeling of relative safety and ultimately reduce the efficiency of society. One factor affecting the sense of security in society, the citizens' confidence in the abilities of police, equipped with modern equipment and performance in emergency situations ,especially when there is an insecurity,. that it was timely action by the police patrol unit, in particular is relief unit This study examines the effectiveness of law enforcement patrols and rescue unit , which focuses on the sense of security of the citizens as the target is applied and descriptive survey method .The study population , the citizens of District 22 of Tehran who was 650 and the sample using the Cochrane formula and random sampling , 242 were selected to participate in the study. Research measurement, was a researcher made Questionnaire who the validity of the questionnaire was.approved by faculty members and for the reliabilityCronbach's alpha was used The results showed that citizens still tend police presence felt assuming that the availability of police Special police rescue unit patrolWhere necessary, they feel.safer and more relaxed poses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:Police patrols
  • rescue units
  • Security
  • a sense of security
  • Crime
  • citizens Police patrols impact on the sense of security of the Tehran'scitizens