بررسی عوامل مؤثر بر بروز پدیده کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن

نویسنده

چکیده

خانه گریزی یا فرار کودکان و نوجوانان از خانواده، ب هعنوان یک پدیدة اجتماعی و
جهانی، پژوهش ها و مطالعات متعددی را به خود اختصاص داده است. عوامل مؤثر
در این پدیده از چنان تنوع و گستردگی برخوردارند که ارائة هرگونه برنامة جامع
برای پیشگیری و یا پایش این پدیده را بدون انجام مطالعات میان رشته ای عملاً غیر
ممکن ساخته اند. از مهم ترین عوامل پیدایش این پدیدة شوم فقر فرهنگی، اقتصادی،
عدم آگاهی افراد، اعتیاد و طلاق والدین می باشند.
ب همنظور حل معضل کودکان خیابانی راهکارهایی وجود دارند که از آن جمله
می توان به آموزش اجباری همراه با حمایت های دولت و مردم، تأمین معاش، کاهش
هزینه های تحصیلی و زیست محیطی، تشکیل سازمان ها و نهادهای رسمی متولی
رسیدگی به وضع تربیت، اشتغال و تحصیل این کودکان و بررسی سطوح طبقات
زیر خط فقر.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Effective Factors of the Phenomenon of Street Children and the Solutions to Confront these Factors

نویسنده [English]

  • khalil mohammadi
چکیده [English]

Abstract
Leaving home or scape of children and youth from families, is global social phenomenon. Various
studies worldwide were undertaken in these regard. The effective factors of this phenomenon are so
various and different that proposing a comprehensive plans to prevent it or to surveying it is impossible
without multi-disciplinary studies. Of the most important factors of causing this phenomenon
we can name cultural and economic poverty, having no correct informative people around, addiction
and parents› divorce.
In order to solve this problem different solutions are available. Some of the most important and
effective solutions can be mandatory education along with government and people support, better
economic situation, reducing the costs of education, setting formal organization and institutions responsible
for paying attention to training, employment and education of these children and helping
the families with low income

کلیدواژه‌ها [English]

  • Street children
  • Effective Factors
  • Poverty
  • solutions