جایگاه امنیت و نقش پلیس در تأمین امنیت جامعه اسلامی با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبری )مد ظله العالی(

نویسندگان

چکیده

امنیت نیاز اولیة آدمی می باشد و از آن تعاریف متفاوتی ارائه شده است و مکتب های فکری
گوناگون از نگاه خود، سعی در تب یین و تحلیل آن داشته اند. به طور کلی، امنیت در بُعد
معنی به فقدان تهدید نسبت به ارزش ها، اهداف و منافع تعریف شده و امنیتی که اسلام به
آن به بها داده، امنیت همه جانبه است. در نگاه مقام معظم رهبری )مدظله العالی(، امنیت
مسئلة اساسی و مهمی است و آن را حتی از اولیه ترین نیازهای آدمی مهم تر م یدانند و در
نگاه ایشان کشور برای رسیدن به توسعه و افتخار، نیازمند امنیت است. همچنین ایشان
به عدالت در امنیت معتقدند و امنیت را متعلق به همه م یدانند. در این پژوهش، ابتدا به
تب یین مفهومی امنیت پرداخته شده و در ادامه به امنیت در مکتب اس الم و قانون اساسی
نگاهی کوتاه شده است. سپس اهمیت امنیت، اقسام امنیت و عوامل ایجادکنندة ناامنی در
جامعه در نگاه مقام معظم رهبری تب یین شده است. در ادامة پژوهش، ویژگی های پلیس
شایستة اس المی و نیروی انتظامی در تأمین امنیت اس المی در جامعه و نقطة مطلوب
نیروی انتظامی در دیدگاه فرماندهی معظم کل قوا تحلیل و بررسی شده است و سرانجام
به تعابیری که مقام معظم رهبری در خصوص نیروی انتظامی داشت هاند، اشاره شده که
امید است در جامعة علمی و پلیسی کشور موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position and Role of Police in Providing Security for the Islamic Community with Emphasis on the Views of the Supreme Leader Khamenei

نویسندگان [English]

  • ali khosro shiri
  • nastaran saleh nia
چکیده [English]

Abstract
Security is the prime need of human and it has been defined differently and various schools of
thought tried to have their own view in their definition and explanation of the term. Generally security
is defined as lack of threat on values, goals and defined interests, and the security which Islam
has emphasized, is considered a comprehensive security. In the view of the Supreme Leader of IRI
security is an essential and important issue and it is one of the most basic needs of every human. In
his view the country seriously needs security if it is going to develop and reaches the high level of
proud in the world. Also The Supreme leader believes in justice in security and declare that security
belongs to all of people.
In this research, first, the concept of security is being explained and then a quick look will concentrate
on security in Islam school of thought and also IRI Constitution. Following that, the importance of
security, types of security, and factors creating insecurity in the society from the view point of the
Supreme Leader will be explained.
The paper reviews the characteristics of Islamic merit police and the NAJA in providing security
in the society and discusses the desirable point in which the NAJA should reach in the view of the
Supreme Leader. Finally the paper will focus on the interpretations of the Supreme Leader has on the
NAJA and what he is insisting should be done in society by the police

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Islamic police
  • the NAJA
  • Islamic society
  • The Supreme Leader Khamenei