اخلاق سخن گفتن و گفت وگو کردن

نویسنده

چکیده

یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و سعادت فردی و اجتماعی انسا نها، توانایی در برقراری ارتباط
کلامی مناسب با دیگران است. در میان عوامل مؤثر ارتباطی، روانیِ زبان و کلام نقشی مهمی برعهده
دارد؛ زبان و کلامی که بتواند نیاز و خواست هها را به نحو خوب و صحیح بیان کند، نارضایتی، اعتراض و
مخالفت خود را ابراز کند و افکار و اندیش هها و اخبار را اظهار کرده، ب هدرستی انتقال دهد. بخش زیادی
از زندگی اجتماعی انسا نها مبتنی بر زبان، کلام و گف توگو است. به عبارت دیگر سخن گفتن، آغاز
ارتباط با دیگران است. در این ارتباط خواست هها و سؤالاتی مطرح است و برای هریک از سؤالات بایدها
و نبایدهای اخلاقی خاصی وجود دارد، از جمله اینکه: 1- مردم و اطرافیان چند دست هاند و با هر کدام
چگونه باید سخن گفت و "رابطه کلامی" برقرار کرد؟ 2- آغاز سخن با هر گروه چگونه باید باشد که
جاذبه و دافعه لازم را داشته باشد؟ 3- کلام تأثیرگذار چه ویژگ یهایی دارد، در چه صورت بر د لها
م ینشیند و مقبول طبع قرار م یگیرد؟ 4- سخن گفتن درباره چه چیزهایی روا و شایسته و چه گفتار و
کلامی ناروا و ناشایست است؟ 5- چه بایدها و نبایدهای اخلاقی را در هنگام گف توگو باید رعایت
کنیم. ای نها همه، سؤا لهایی است که به "ادب و آداب اخلاقی گفتار و گف توگو" مربوط م یشود.
شیو ههای اخلاقی تأثیرگذار در کلام را باید آموخت، تا از طریق گفتار و گف توگو، بندگی خدا را تحصیل
و اعتماد به نفس لازم و نیازهای اجتماعی خود را مطابق با اصول اخلاقی به دست آوریم. علیرغم اینکه
بیشتر انسا نها توانایی تکلم، حرف زدن و بیان کلمات را دارند، اما در ب هکارگیری صحیح کلمات و
جملات توانایی و مهارت لازم را ندارند. از اینجاست که ضرورت آگاهی و فراگیری مهار تهای اخلاقی
در کلام و گف توگو آشکار م یشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

www

نویسنده [English]

  • behzad mortezae
چکیده [English]

www

کلیدواژه‌ها [English]

  • www