هماهنگی میان‌سازمانی ساختار سازمان مدیریت بحران و سوانح طبیعی کشور

نویسنده

چکیده

چکیده
هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، لزوم هماهنگی در بین سازمان‌هایی است که در هنگام وقوع بحران نقش اساسی در کنترل آن ایفا می‌کنند. همچنین ارائه الگوی مناسب برای هماهنگی مدیریت بهینه‌تر سوانح طبیعی و بحران‌های کشور از دیگر اهداف این تحقیق به شمار می‌رود. تحقیق حاضر از نظر نوع داده‌های مورد استفاده، تحقیقی کیفی بوده و از نظر هدف، تحقیقی تجویزی است که به دنبال تجویز الگو و ساز وکارهای هماهنگی و همکاری میان‌سازمانیِ بیشتر، بین سازمان‌های درگیر در مدیریت بحران‌ها و سوانح طبیعی است. روش این تحقیق نیز، تحلیل محتوای کیفی است. برای گردآوری داده‌ها نیز از روش‌های مطالعة متون مربوطه و مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. مقاله در ابتدا به تعیین وظایف و فعالیت‌های مدیریت سانحه پرداخته و در بخش‌های واپسین به تقسیم آن وظایف بین زیرسیستم‌ها(سازمان‌های مسئول) می‌پردازد. پس از آن به تعیین زنجیره فرماندهی(برقراری ارتباط و هماهنگی) بین آنها - که بدان وسیله از فعالیت‌های موازی و دوباره کاری اجتناب می‌شود- و با طراحی ساختار سازمانی مناسب مدیریت سانحه کشور، الگوی هماهنگی و همکاری میان سازمانی (پیشنهادی) در مدیریت سانحه عرضه می‌شود. سرانجام در این تحقیق، پیشنهاد شده است که کمیته‌های یاد شده هر ماه یا حداکثر هر دو ماه یک بار گردهمایی‌ داشته باشند تا با دیدگاه‌ها و مشکلات یکدیگر آشنا شوند، زیرا لزوم هماهنگی و همکاری بین سازمان‌ها در هنگام وقوع بحران ضروری است. نویسندگان به ارتباط بین مراحل مختلف معتقد هستند و از نظر آنها، هماهنگی میان سازمانی در همه مراحل ضروری است و ناهماهنگی در یک مرحله، ناهماهنگی و همکاری ضعیف در مراحل دیگر را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • mardi,shir mohammadi
چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c