تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر توزیع فضایی جرائم در شهرستان یزد

نویسنده

چکیده

چکیده
طی دهه‌های گذشته، مدل‌های نظری متعددی در زمینه تبیین رفتارهای انحرافی و جرم در ادبیات مرتبط با انحرافات و نیز در جرم‌شناسی محیطی به وجود آمده است. یکی از مدل‌‌هایی که در سال‌های اخیر، توجه محققان انحرافات اجتماعی را به خود جلب کرده است، نظریه سرمایه اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه میان مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، مانند اعتماد اجتماعی، هنجار تقابل و مشارکت اجتماعی با توزیع فضایی جرائم در شهر یزد انجام شده است. این پژوهش در چارچوب یک طرح پیمایشی و به صورت مقطعی و طی ماه‌های خرداد و تیر 1388 انجام شده است. داده‌های این مطالعه، از 500 نفر از افراد 18 سال و بالاتر ساکن در مناطق شش‌گانه تحت پوشش کلانتری‌های شهر یزد و با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب جمع‌آوری شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها عبارت بودند از پرسشنامه محقق ساخته اعتماد اجتماعی (STS)، هنجار تقابل (NRS) و مشارکت اجتماعی (SPS). تفاوت معناداری بین شهروندان ساکن در مناطق کلانتری‌های با سطح جرم بالا و پایین، از نظر میزان اعتماد اجتماعی (01/0>P) و هنجار تقابل (05/0>P) وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه سلسله مراتبی نشان داد که متغیر اعتماد اجتماعی 6/11 درصد و متغیر هنجار تقابل 1/40 درصد از واریانس متغیر ملاک ارتکاب جرم را در مناطق تحت پوشش کلانتری‌های شش‌گانه تبیین نمایند. مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، به ویژه اعتماد اجتماعی و هنجار تقابل اجتماعی تأثیر معناداری بر توزیع فضایی جرم در شهر یزد داشتند. با توجه به این نتیجه، لازم است تا به این متغیرها در طرح‌های مداخله‌ای به منظور پیشگیری و کاهش نرخ جرم و آسیب‌های اجتماعی و در نتیجه کاهش و پیشگیری از بحران‌های اجتماعی و سیاسی توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • masood nia,elyasi,ali akbarian,dehghan
چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c