ارزیابی عوامل مؤثر بر امنیت شهر تهران در سه منطقه تهران (میدان تجریش، میدان انقلاب و میدان شوش)

نویسنده

چکیده

چکیده
یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین تحولات اجتماعی جهان در نیم قرن اخیر توسعة شهرنشینی است. فرایند شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه به طور کلی و در ایران به طور اخص به دلایل خاص خود و با شتاب به سوی کلان‌شهری و قطبی شدن سوق یافته است. رشد این مسئله عواقب و پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته و با آسیب‌های شهری متعددی همراه بوده است. این پیامدها، باعث شکل‌گیری کانون‌های بروز ناهنجاری و جرائم اجتماعی در شهرها شده و زمینه بروز ناامنی‌های متفاوت شهری را فراهم آورده است. در این بین کلان‌شهر تهران به ناامنی‌های مختلف ناشی از تحولات صورت گرفته در دهه‌های اخیر، گرفتار شده است. همچنین این شهر از سوی عوامل طبیعی خاص خود نیز تهدید می‌شود. در این خصوص، این مقاله برای شناخت عوامل مؤثر بر ناامنی شهر تهران به مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی اقدام نموده است. عوامل مؤثر در ناامنی شهر تهران در قالب شش بخش تمرکز، موقعیت طبیعی و جغرافیایی، جمعیت و مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، مسائل فیزیکی، ترافیک و خطوط ارتباطی مطالعه شده است. سپس هر یک از این عوامل به چهار متغیر که در مجموع 24 متغیر را تشکیل می‌دهند تقسیم شده‌اند. در ادامه، متغیرها در قالب پرسشنامه در سه منطقه(یک، شش، دوازده) توزیع شده است. نتایج به دست آمده نشان‌ می‌دهد که دیدگاه شهروندان در مناطق مورد مطالعه نسبت به شاخص‌های مؤثر بر ناامنی شهر تهران متفاوت بوده است. در این راستا، تحقیق حاضر بر آن شده است برای نخستین‌بار با رویکرد جغرافیای سیاسی و طی مطالعاتی نظری و میدانی عوامل مؤثر بر ناامنی شهر تهران را از دیدگاه شهروندان در مناطق مختلف بیان کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسنده [English]

  • ahmadi poor,ghasri,jan parvar
چکیده [English]

b

کلیدواژه‌ها [English]

  • c